بررسی مقاومت باكتري ها نسبت به آنتی بوتيک ها (آنتی بیوگرام)

اثر آنتی بیوتیک

آنتي بيوتيك ها مواد شيميايي هستند كه بوسيله باكتري ها ، آكتينوميست ها و قارچ هاي خاص توليد مي شوند و ميكروارگانيزم هاي ديگر را با مكانيزم هاي مختلف از بين برده يا رشد آن ها را متوقف مي كنند. در بيماري هاي عفوني بيشتر اوقات براي پزشك لازم است با شناختن ارگانيسمي كه باعث آلودگي بيمار شده و سپس بررسي حساسيت عامل عفونت نسبت به آنتي بيوتيك ها، براي درمان بيماري اقدام نمايد. موتانت هاي مقاوم باكتري ها معمولاً در اثر مصرف نادرست آنتي بيوتيك يا به كار بردن آنتی بيوتيک نامناسب پيش مي آيد. در این مقاله شرکت دانش بنیان پویاژن آزما و آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو قصد دارد بطور مفصل پروتکل تست آنتی بیوگرام را بررسی کند.

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و کارآموزی مهندسی ژنتیک یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید. 

09101438051
021404436-7

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

تست حساسيت نسبت به آنتي بيوتيك ها

روش استاندارد شدة Kirby – Bauer در آزمايشگاه هاي تشخيصي براي تست حساسيت نسبت به آنتی بيوتيک ها به كار مي رود كه در اين روش  بعد از پخش ميكروب در سطح پليت حاوي محيط مخصوص و قرار دادن ديسك هاي آنتي بيوتيك بوسيلة دستگاه مخصوص Antibiotic disk dispensers (يا پنس) و قرار دادن پليت ها در حرارت 37-30 درجه به مدت 48 ساعت ، نتايج را با اندازه گيري قطر هاله به كمك خط كش بر حسب ميلي متر و مقايسه با جدول استاندارد شد ه گزارش مي كنند.

مقدار هاله ايجاد شده به عوامل زير بستگي دارد:

 • توانايي و سرعت انتشار آنتی بیوتیک به داخل محيط و واكنش آن با ارگانيسم مورد نظر
 • تعداد ارگانيسم هاي تلقيح شده
 • سرعت رشد ارگانيسم
 • درجه حساسيت ارگانيسم به آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک ها

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

سنجش حساسيت باكتري ها به آنتی بیوتیک ها

هدف: آشنا سازي دانشجو با روش بررسي حساسيت باكتري ها نسبت به آنتی بیوتیک ها

مواد لازم:

سوسپانسيوني از باكتريهاي E. coli ، S. aureus و سودوموناس با OD=0.1 در طول موج nm 600

دو پليت مولر هينگتون براي هر گروه دانشجويي ، ديسك آنتی بیوتیک های پني سيلين، تتراسيكلين ، كلرامفنيكل ، جنتاميسين ، ونكومايسين ، سولفوناميد و …

وسايل مورد نياز:

پنس يا چوب ديسك گذاري ، شعله ، سوآپ پنبه اي استريل ، خط كش ميلي متري

دیسک های آنتی بیوتیک

دیسک های آنتی بیوتیک

 

پروتکل تست آنتی بیوگرام

 • پليت ها را بطور مستقيم به مدت 20 دقيقه در دماي 37 درجه انكوبه كنيد و درب آن را طوري تنظيم كنيد كه بطور جزئي باز باشد.
 • روي درب پليت ها نام ارگانيسم تلقيح شونده و مشخصات خود را درج كنيد.
 • با روش استريل تمام پليت ها را بصورت زير تلقيح كنيد:

A . سوآپ پنبه اي استريل را وارد كشت باكتري كرده و با فشار دادن آن به سطح داخلي لوله كشت مقداري از مايع را از پنبة آن خارج كنيد.

B . سوآپ را بر روي سطح پليت ابتدا بطور افقي و سپس بطور عمودي بكشيد تا مطمئن شويد كه تمام سطح آن را تلقيح كرده ايد.

4-  پنج دقيقه صبر كنيد تا سطح پليت ها خشك شود.

5- به كمك پنس هایي كه با الكل و شعله استريل شده اند ، ديسك ها را به فواصل مشخص از هم بر روي سطح پليت قرار دهيد. دقت كنيد كه فاصله ديسك ها از يكديگر و جدار پليت به يك اندازه باشد( مي توانيد قبلاً محل قرار دادن ديسك هاي آنتي بيوگرام را با ماژيك بر روي پشت پليت مشخص كنيد).

6- با پنس استريل ديسك ها را فشار دهيد تا به سطح آگار بچسبند. مواظب باشيد كه ديسك ها وارد محيط نشوند.

7- پليت ها را در 37 درجه به مدت 48 -24 ساعت قرار دهيد.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

مشاهدات و نتايج تست آنتی بیوگرام

 • پليت ها را از بابت وجود يا عدم هالة بازدارندگي در اطراف هر ديسك بررسي كنيد.
 • به كمك خط كش ميلي متري اندازة هاله ها را بطور دقيق اندازه گيري كرده و نتايج را در يك جدول ثبت كنيد.
 • نتايج خود را با جدول استاندارد مقايسه كنيد و وضعيت پاسخ باكتري به آنتي بيوتيك را بصورت R (مقاوم) ، I (حد واسط) و يا S (حساسيت) نشان دهيد.
 • براي هر آنتي بيوتيك طيف عمل آن را بصورت “وسيع” يا “محدود” مشخص كنيد.
 • نوع باكتري حساس را از لحاظ گرم مثبت بودن يا گرم منفي بودن مشخص كنيد.
تست آنتی بیوگرام

باکتری هایی که نسبت به میزان حساسیت به آنتی بیوتیک خاص تا شعاعی مشخص در اطراف دیسک آنتی بیوتیک رشد نکرده اند.

آنتی بیوتیک

نمونه ای از نتایج تست آنتی بیوگرام

 

اثر سينرژيك تركيب داروها

هدف: آشنا سازي دانشجو با تكنيك تعيين تركيبات سينرژيك

استفاده همزمان تركيب دو يا چند عامل ضد ميكروبي در پزشكي كاربرد روز افزون دارد. با اين روش شيوع مقاومت ميكروبي كاهش خواهد يافت. فعاليت سينرژيسمي زماني مفهوم دارد كه مجموع اثرات داروهاي مورد استفاده در حالت تركيبي بطور قابل توجهي از مجموع اثرات آنها در حالت مستقل بيشتر باشد. وقتي مجموع اثرات دو دارو برابر مجموع اثرات هر يك از اين عوامل به تنهايي باشد اين حالت را اثر تجمعي گويند.

اساس كار در در تعيين اثر سينرژيسمي با روش Kirby-Bauer شبيه آزمايش اول است به طوريكه فاصله آنها از هم برابر يا كمي بيشتر از نصف مجموع اندازة هالة هر يك از آنها به تنهايي است. بعد از پايان دورة انكوباسيون، اثر تجمعي بصورت وجود دو هالة بازدارنده گي مجزا نمايان مي شود در حالت سينرژيسمي دو هاله به هم رسيده و به هم پل مي زنند. دو نمونه از حالت سينرژيسمي را مي توان در سولفيسوكسازول+ تري متوپريم و تري متوپريم + تتراسايكلين مشاهده كرد.

مواد و وسايل لازم:

مواد و وسايل مورد نياز مانند آزمايش آنتی بیوگرام مي باشد فقط به جاي ديسك هاي ذكر شده از ديسك هاي تتراسايكلين ، تري متوپريم ، سولفيسوكسازول

پروتکل بررسی اثر سينرژيك تركيب داروها

 • مراحل 4-1 آزمايش بررسی آنتی بیوتیک ها را تكرار كنيد
 • قسمت مركزي پليت را با ماژيك مشخص كرده و طبق روش زير ديسكها را جاسازي كنيد:

1-2- براي پليت E.coli و ديسك هاي تري متوپريم و سولفيسوكسازول ، 12/5 ميلي متر از دو طرف مركز نشان دار شده .

2-2- براي پليت S. aureus و ديسك هاي تري متوپريم و تتراسايكلين و همچنين براي پليت S. aureus و همين ديسك ها mm 14 نسبت به مركز نشان دار شده.

3- مثل آزمايش آنتی بیوگرام ديسك ها را در جاي خود قرار دهيد.

4- پليت ها را در دماي 37 درجه به مدت 48-24 ساعت انكوبه كنيد.

مشاهدات و نتايج:

الگوي بازدارندگي هر پليت را مشخص كنيد. هاله هاي مجزا نشان دهندة اثر تجمعي حال آنكه هاله هاي بهم رسيده بيانگر اثر سينرژي است.

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و مولکولی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده، همچنین میتوانید درباره نکات کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطالعه کنید و اگر به این مبحث علاقمند هستید میتوانید از این لینک به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

همچنین این شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع سیستم تصفیه آب صنعتی بر پایه بیوفیلتر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات قالب -> هدر -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من