Home » کیت جداسازی

نمایش یک نتیجه

کیت استخراج DNA از باکتری گرم مثبت و گرم منفی / DNA extraction kit from bacteria

675,000 تومان
شما برای استخراج DNA از باکتری ها با استفاده از این کیت به 70 دقیقه زمان نیاز دارید. همچنین توجه داشته باشید که از هیچگونه ماده سمی، لیزوزیم، لیزوزتافین و فنول استفاده نشده. DNA که با استفاده از این کیت استخراج میکنید میتواند برای تمامی تکنیک های مولکولی مانند PCR، کلونینگ ژن، تعیین توالی و… استفاده شود.

موارد استفاده

• باکتری های گرم منفی • باکتری های گرم مثبت • سایر نمونه های پر چالش • آلودگی باکتری های درون خون، مواد پودری، روغنی، مایع و... برای سفارش این کیت میتوانید فرم آخر صفحه را پر بفرمایید و یا با ما تماس بگیرید.

بافرهای موجود برای استخراج DNA از باکتری

Buffer I 5 ml Buffer II 10 ml Buffer III 8 ml Buffer X 10 ml Solvent Buffer 5 ml RNase A

برای دانلود بروشور این کیت کلیک کنید.