آزمایشگاه میکروب­شناسی شرکت پویا ژن آزما به عنوان واحد همکار معاونت غذا و دارو در زمینه آزمایش­های کنترل مواد و فرآورده­ها با دامنه فعالیت : کنترل میکروبیولوژی تخصصی مواد اولیه و فرآورده­های غذایی، مواد اولیه بهداشتی و سلولوزی، مواد اولیه و فرآورده­های آرایشی بهداشتی و نیز شناسایی و تشخیص وجود انواع پروبیوتیک ها، استافیلوکوک، اشرشیاکلی، انتروکوک، باسیلوس، سالمونلا، کلستریدیوم، کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر، لیستریا، یرسینیا و  سودوموناس بوسیله PCR  فعالیت دارد.

شرکت پویاژن آزما تنها آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو میباشد که دامنه شناسایی پروبیوتیک را داراست و با روش مولکولی، گونه و گاها زیرگونه باکتری های پروبیوتیک موجود در هر نمونه ای را شناسایی میکند.

 وجود باکتری های ذکر شده در نمونه­های ارسالی پس از 48-72 ساعت بوسیله روش PCR به صورت قطعی تشخیص داده می­شود. همچنین سایر آزمون­های میکروبیولوژی، مرتبط با شمارش و حضور انواع میکروب­ها جهت اطمینان از کیفیت محصولات و تائید سلامت آنها توسط این آزمایشگاه صورت می­گیرد.

پذیرش نمونه:

در صورت ارسال نمونه از طرف متقاضی در بخش پذیرش، نمونه از نظر مقدار مورد نیاز جهت آزمایش، نحوه نمونه برداری و تحویل، زمان نمونه برداری، ظرف محتوی نمونه و نامه درخواست نوع آزمون بررسی می­شود. برای کسب اطلاعات لازم در رابطه با نحوه نمونه­برداری می­توانید با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

همچنین به منظور تسهیل فرایند انجام آزمون­های مورد نیاز خود می­توانید از طریق شبکه ملی آزمایشگاهی از طریق وبگاه https://fdlabnet.fda.gov.ir/home.aspx اقدام نمایید. آزمایشگاه پویاژن آزما در سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی (LIMS) عضو و فعال می­باشد. در این سامانه ثبت نام به دو صورت حقیقی یا حقوقی امکان پذیر است.

همچنین در صورت تمایل، متقاضی میتواند هزینه نمونه برداری را پرداخت نموده و درخواست کند که نمونه برداری توسط نماینده آزمایشگاه صورت پذیرد.

دریافت نتایج و نگهداری نمونه شاهد:

پس از انجام آزمون­های درخواستی مطابق با درخواست متقاضی و دستور العمل استاندارد نتایج به تائید مسئول فنی رسیده و ارائه می­شود. کلیه نمونه ها به مدت 2 ماه در آرشیو آزمایشگاه در شرایط مناسب نگهداری می­شود که در صورت اعتراض مشتری به نتایج آزمون، امکان تکرار آزمون فراهم می­باشد.

نمای نزدیک

پروانه آزمایشگاه

ردیف
نـام میکروارگانیسم
1
Brucella
2
Campylobacter jejuni
3
Candida albicans
4
Clostridium botulinum
5
Clostridium perfringens
6
Cronobacter sakazakii
7
Enterococcus faecalis
8
Enterococcus faecium
9
Enterococcus hirae
10
Escherichia coli
11
Listeria monocytogenes
12
Proteus vulgaris
13
Pseudomonas aeruginosa
14
Salmonella
15
Staphylococcus aureus
16
Vibrio cholerae
17
Vibrio parahaemolyticus
18
Yersinia enterocolitica
19
Bacillus cereus