آزمایشگاه همکار غذا و دارو

آزمایشگاه میکروب­شناسی شرکت پویا ژن آزما به عنوان واحد همکار معاونت غذا و دارو در زمینه آزمایش­های کنترل مواد و فرآورده­ها با دامنه فعالیت : کنترل میکروبیولوژی تخصصی مواد اولیه و فرآورده­های غذایی، مواد اولیه بهداشتی و سلولوزی، مواد اولیه و فرآورده­های آرایشی بهداشتی و نیز شناسایی و تشخیص وجود انواع پروبیوتیک ها، استافیلوکوک، اشرشیاکلی، انتروکوک، باسیلوس، سالمونلا، کلستریدیوم، کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر، لیستریا، یرسینیا و  سودوموناس بوسیله PCR  فعالیت دارد.

شرکت پویاژن آزما تنها آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو میباشد که دامنه شناسایی پروبیوتیک را داراست و با روش مولکولی، گونه و گاها زیرگونه باکتری های پروبیوتیک موجود در هر نمونه ای را شناسایی میکند.

 وجود باکتری های ذکر شده در نمونه­های ارسالی پس از ۴۸-۷۲ ساعت بوسیله روش PCR به صورت قطعی تشخیص داده می­شود. همچنین سایر آزمون­های میکروبیولوژی، مرتبط با شمارش و حضور انواع میکروب­ها جهت اطمینان از کیفیت محصولات و تائید سلامت آنها توسط این آزمایشگاه صورت می­گیرد.

پذیرش نمونه:

در صورت ارسال نمونه از طرف متقاضی در بخش پذیرش، نمونه از نظر مقدار مورد نیاز جهت آزمایش، نحوه نمونه برداری و تحویل، زمان نمونه برداری، ظرف محتوی نمونه و نامه درخواست نوع آزمون بررسی می­شود. برای کسب اطلاعات لازم در رابطه با نحوه نمونه­برداری می­توانید با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

همچنین به منظور تسهیل فرایند انجام آزمون­های مورد نیاز خود می­توانید از طریق شبکه ملی آزمایشگاهی از طریق وبگاه https://fdlabnet.fda.gov.ir/home.aspx اقدام نمایید. آزمایشگاه پویاژن آزما در سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی (LIMS) عضو و فعال می­باشد. در این سامانه ثبت نام به دو صورت حقیقی یا حقوقی امکان پذیر است.

همچنین در صورت تمایل، متقاضی میتواند هزینه نمونه برداری را پرداخت نموده و درخواست کند که نمونه برداری توسط نماینده آزمایشگاه صورت پذیرد.

دریافت نتایج و نگهداری نمونه شاهد:

پس از انجام آزمون­های درخواستی مطابق با درخواست متقاضی و دستور العمل استاندارد نتایج به تائید مسئول فنی رسیده و ارائه می­شود. کلیه نمونه ها به مدت ۲ ماه در آرشیو آزمایشگاه در شرایط مناسب نگهداری می­شود که در صورت اعتراض مشتری به نتایج آزمون، امکان تکرار آزمون فراهم می­باشد.

پروانه آزمایشگاه

آزمایشگاه همکار غذا و دار
آزمایشگاه همکار غذا و دارو
آزمایشگاه همکار غذا و دارو
آزمایشگاه همکار غذا و دارو
آزمایشگاه غذا و دارو

نمای نزدیک

شناسایی میکروارگانیسم های قابل شناسایی در کوتاهترین زمان
ردیف نـام میکروارگانیسم
۱Brucella
۲ Campylobacter jejuni
۳ Candida albicans
۴ Clostridium botulinum
۵ Clostridium perfringens
۶ Cronobacter sakazakii
۷ Enterococcus faecalis
۸ Enterococcus faecium
۹ Enterococcus hirae
۱۰ Escherichia coli
۱۱ Listeria monocytogenes
۱۲ Proteus vulgaris
۱۳ Pseudomonas aeruginosa
۱۴ Salmonella
۱۵ Staphylococcus aureus
۱۶ Vibrio cholerae
۱۷Vibrio parahaemolyticus
۱۸ Yersinia enterocolitica
۱۹ Bacillus cereus