توسعه ، تحقیق و آموزش

زمینه های تحقیقاتی

 • روش­های نوین تصفیه آب و پساب صنعتی
 • روش­های نوین تصفیه هوا
 • تولید واکسن­های نوترکیب
 • شناسایی سریع مکیروارگانیسم­ها
 • شناسایی سریع متابولیت­ها

زمینه های آموزشی

 • تکنیک­های تصفیه آب و پساب
 • تکنیک­های مولکولی
 • شناسایی مولکولی میکروارگانیسم­ها
 • بیوانفورماتیک
 • تکنیک­های سلولی
 • آنالیزهای زیستی
 • تکنیک­های شناسایی باکتری­ها
 • اصول جداسازی و خالص­سازی باکتری­ها
 • روش­های نگهداری میکروارگانیسم­ها