کیت استخراج DNA

تولید کیت های مولکولی

نام محصولات تولیدی پویاژن آزما در حوزه مولکولی PGA MOLECULAR PRODUCTS
کد
حجم/ مقدار
برای دسترسی به راهنمای استفاده از کیت می­توانید با فشردن دانلود بروشور به آن دست پیدا کنید .
کیت جداسازی ژنوم باکتری Bacterial DNA Extraction Kit (قابل استفاده برای باکتری های گرم منفی، مثبت و سایر نمونه های پر چالش) ( دانلود بروشور )
PD115-50
۵۰ واکنش
کیت جداسازی ژنوم قارچ و مخمر Fungi and Yeast DNA Extraction ( دانلود بروشور )
PF230-50
۵۰ واکنش
کیت جداسازی ژنوم از بافت و کشت سلول Tissue and Cell culture DNA Extraction Kit ( دانلود بروشور )
PD130-50
۵۰ واکنش
کیت جداسازی ژنوم از خون حتی با میزان بسیار کم Blood DNA Extraction Kit ( دانلود بروشور )
PD120-50
۵۰ واکنش
بافر TAE (X 50) TAE Buffer
PB161-50
۵۰ میلی لیتر
بافر PBS (X 10) PBS Buffer
PB162-50
۵۰ میلی لیتر
لودینگ بافر شماره ۴ Loading dye IV
PL121
۱ میلی لیتر

ویدئوی آموزشی