کیت استخراج DNA

تولید کیت های مولکولی

نام محصولات تولیدی پویاژن آزما در حوزه مولکولی PGA Molecular Productsکد حجم/ مقدار
کیت جداسازی ژنوم باکتری Bacterial DNA Extraction Kit (قابل استفاده برای باکتری های گرم منفی، مثبت و سایر نمونه های پر چالش) ( دانلود بروشور )PD115-50۵۰ واکنش
کیت جداسازی ژنوم قارچ و مخمر Fungi and Yeast DNA Extraction ( دانلود بروشور )PF230-50۵۰ واکنش
کیت جداسازی ژنوم از بافت و کشت سلول Tissue and Cell culture DNA Extraction Kit ( دانلود بروشور )PD130-50۵۰ واکنش
کیت جداسازی ژنوم از خون حتی با میزان بسیار کم Blood DNA Extraction Kit ( دانلود بروشور )PD120-50۵۰ واکنش
بافر TAE (X 50) TAE BufferPB161-50۵۰ میلی لیتر
بافر PBS (X 10) PBS BufferPB162-50۵۰ میلی لیتر
لودینگ بافر شماره ۴ Loading dye IVPL121۱ میلی لیتر

برای دسترسی به راهنمای استفاده از کیت می­توانید با فشردن دانلود بروشور به آن دست پیدا کنید .

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی استفاده از کیت استخراج DNA از قارچ و مخمر به همراه نکات مهم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی استفاده از کیت استخراج DNA از باکتری‌ها به همراه نکات مهم