شرکت
پویان
ازمایشگاه
as B
تحقیقاتی

آزمایشگاه همکار غذا و دارو

آزمایشگاه میکروب­شناسی شرکت پویا ژن آزما به عنوان واحد همکار معاونت غذا و دارو در زمینه آزمایش­های کنترل مواد و فرآورده ­ها با دامنه فعالیت : کنترل میکروبیولوژی تخصصی مواد اولیه و فرآورده ­های غذایی، مواد اولیه بهداشتی و سلولوزی، مواد اولیه و فرآورده ­های آرایشی بهداشتی و نیز شناسایی و تشخیص وجود انواع پروبیوتیک ها، استافیلوکوک، اشرشیاکلی، انتروکوک، باسیلوس، سالمونلا، کلستریدیوم، کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر، لیستریا، یرسینیا و  سودوموناس بوسیله PCR و همچنین بررسی آلودگی های زالو طبی فعالیت دارد.

کارآموزی مهندسی ژنتیک

برای کارآموزی ژنتیک با هزینه بسیار مناسب با ما تماس بگیرید
  • ایمنی آزمایشگاه و آموزش اصول کار در آزمایشگاه
  • اصول مهندسی ژنتیک و آشنایی با مراحل کلونینگ
  • طراحی پرایمر
  • آموزش انواع وکتورها و آنزیم های محدود کننده

کارآموزی میکروبیولوژی

برای کارآموزی میکروبیولوژی با هزینه بسیار مناسب با ما تماس بگیرید
  • محیط سازی انواع کشت میکروبی
  • بافرسازی
  • شناسای با مورفولوژی کلونی
  • کشت و شناسایی افتراقی

جدیدترین مقالات آموزش میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

اصول SDS page

SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis) یک سیستم الکتروفورزی نامداوم هست که توسط Ulrich K. Laemmli اختراع شد. این سیستم

ادامه مطلب »

جدیدترین مقالات آموزش مولکولی