نمایش دادن همه 3 نتیجه

بافر PBS

130,000 تومان
بافر TAE و بافر PBS مورد نیاز در آزمایشگاه بصورت آماده برای استفاده موجود میباشد. بافر PBS را میتوان به عنوان بافر شست و شو در کشت سلول و آنالیزهای بیوشیمیایی استفاده کرده و بافر TAE نیز برای الکتروفورز کاربرد دارد.

بافر TAE

145,000 تومان
بافر TAE و بافر PBS مورد نیاز در آزمایشگاه بصورت آماده برای استفاده موجود میباشد. بافر PBS را میتوان به عنوان بافر شست و شو در کشت سلول و آنالیزهای بیوشیمیایی استفاده کرده و بافر TAE نیز برای الکتروفورز کاربرد دارد.