پویاژن آزما

فرایند تجزیه و تصفیه فاضلاب توسط میکروارگانیسم­ ها

فهرست مطالب

فرایند تجزیه و تصفیه توسط میکروارگانیسم­ ها

ميكروارگانيسم­ هاي مختلف مي­تواننـد محـدوده وسـيعي از گيرنـده هـاي الكتـرون شـامل اكـسيژن، نيتريت، نيترات، آهن سه ظرفيتي، سولفات و تركيبات آلي و دي اكسيد كربن را استفاده كننـد. طـرح كلي برخي از انواع متداول متابوليسم باكتريايي كه نشان دهنده منبـع كـربن سلول و منبع توليد انرژي مي­ باشد.

 

دو نکته مهم در تصفیه زیستی توسط باکتری­ها عبارتند از:

نيازهاي­ مواد غذايي عمومي ميكروارگانيسم­ هايي كه بطور معمـول در تصفیه فاضـلاب صنعتی كـاربرد دارد.

طبيعت متابوليسم ميكروبي بر اساس نياز به اكسيژن مولكولي.

منبع كربن و انرژي براي رشد ميكروبي:

هر ارگانيسم به منظور تكثير و عملكرد مناسب بايد منبع انرژي، كربن براي سنتز مواد سلولي جديـد و عناصر غير آلي(مغذي) مانند نيتروژن، فسفر، سولفور، پتاسيم، كلسيم و منيزيم داشـته باشـد. مـواد مغذي آلي نيز(عوامل رشد) ممكن است براي سنتز سـلولي مـصرف شـود. منبـع كـربن و انـرژي كـه معمولاً بعنوان سوبسترا مطرح مي­شوند . نيازهاي غذايي و عوامل رشد براي انواع مختلف ارگانيسم­ها است.

منابع كربن:

ميكروارگانيسم ها، كربن را براي رشد سلولي از مواد آلي يا دي اكسيد كربن بدست مـي­ آورند. ارگانيسم­ هايي كه از كربن آلي براي تشكيل سـلول­ هاي جديـد اسـتفاده مـي ­كننـد، هتروتـروف ناميده مي­ شود. در حاليكه ارگانيسم ­هايي كه كربن سلولي را از دي­اكسيد­كربن مي­گيرند، اتـوتروف نام دارد. تبديل دي­ اكسيدكربن به تركيبات كربن سلولي نياز به فرآيند احياء دارد كه نيازمند مصرف انرژي است. بنابراين ارگانيسم­ هاي اتوتروف نسبت به هتروتروف­ ها بايـد بيـشتر انـرژي خـود را بـراي سنتز مصرف كنند كه در نتيجه معمولاً بازده پايين ­تري در توليد جرم سلولي و سرعت ­هاي رشد دارند.

منابع انرژي:

انرژي مورد نياز براي سنتز سلولي ممكـن اسـت از طريـق نـور خورشـيد و يـا واكـنش اكسيداسيون شيميايي تهيه شود. باكتري ها براي كسب انرژي، مواد آلي يا معدني را اكـسيد مـي­كننـد. ارگانيسم­ هايي كه قادر به استفاده نور بعنوان منبـع انـرژي مـي باشـند، فتـوتروف ناميـده مـي­شـود. ارگانيسم­ هاي فتوتروف ممكن است هتروتروف مانند باكتري احياء كننده گوگردی يا اتوتروف (آلگ و باكتري فتوسنتتيك) باشند. باکتری­ های تصفیه فاضلاب و ارگانيسم ­هايي موجود در سیستم تصفیه كه انرژي خود را از واكنش­ هاي شيميايي بدست مي­آورند، شيميوتروف­ ها هستند. فتوتروف­ ها مانند شيميوتروف ­ها نيز ممكن اسـت هتروتروف (مانند پروتزوئر، قارچ و بيشتر باكتري­ ها) و يا اتـوتروف (ماننـد باكتري­ هـاي نيتريفـاير) باشـند.

ارگانیسم­ هایی که تولید انرژی در آنها با انتقال الکترون به یک گیرنده الکترون خارجی توسط یک آنزیم صورت می­گیرد، در اصطلاح متابولیسم تنفسی دارند.  هنگامی که از یک گیرنده الکترون داخلی استفاده شود، فرآیند را متابولیسم تخمیری می­نامند که بازده انرژی موثر کمتری نسبت به فرآیند تنفسی دارد. ارگانیسم­ های هتروتروف که بطور کامل تخمیرکننده ­اند، بازده سلولی و سرعت­ های رشد کمتری نسبت به هتروتروف­ های تنفسی دارد.

واکنش هوازی یا بی‌هوازی

هنگامی که اکسیژن بعنوان گیرنده الکترون استفاده شود، واکنش هوازی نامیده می­شود . واکنش هایی که شامل سایر گیرنده های الکترون است، بی­ هوازی تلقی می­شوند. عبارت انوکسیک برای متمایز کردن استفاده از نیترات یا نیتریت بعنوان گیرنده نهایی الکترون از سایر مواد تحت شرایط بی­ هوازی به کاربرده می­شود.
احیاء نیتریت یا نیترات تحت شرایط آنوکسیک به گاز نیتروژن انجام می­شود . این واکنش تحت عنوان دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی نیز عنوان می­ شود. ارگانیسم­ هایی که نیازهای انرژی خود را فقط با اکسیژن بدست می­ آورند ،میکروارگانیسم­ های هوازی اجباری نام دارند . تعدادی از باکتری­ ها می­توانند از اکسیژن یا هنگامی که اکسیژن در دسترس نباشد، از نیتریت یا نیترات بعنوان گیرنده الکترون استفاده کنند. این باکتری­ ها، باکتری هوازی اختیاری نامیده می­ شود.

فرایند هوازی یا بی‌هوازیارگانیسم ­هایی که انرژی را از طریق تخمیر تولید می­کنند و فقط در محیط فاقد اکسیژن وجود دارند، بی­ هوازی اجباری می­باشند. بی­ هوازی­ های اختیاری توانایی رشد در حضور و یا غیاب اکسیژن مولکولی را دارند .بر اساس توانایی متابولیکی آنها به دو زیر گروه تقسیم می­شوند. گروه اول، باکتری­ های بی­ هواز­ی­ های اختیاری واقعی که با توجه به حضور یا غیاب اکسیژن مولکولی می توانند از حالت اختیاری به متابولیسم تنفسی هوازی تغییر پیدا کنند. گروه دوم باکتری­ های بی­ هوازی­ های آئروتولرانت که به حضور اکسیژن مولکولی حساس هستند و در حضور آن که متابولیسم کاملاً تخمیری پیدا می­ کنند. 

 

برای کارآموزی مولکولی و میکروبی، خرید انواع کیت (پلاسمید، DNA، از ژل) و خدمات آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نویسندگان این محتوا در پویاژن آزما

دکتر مجید مقبلی
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران
هیئت علمی دانشگاه
متخصص در زمینه مهندسی ژنتیک، تولید واکسن های نوترکیب و مخترع بیوفیلترهای صنعتی

فاطمه مقبلی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص در بخش درمان های نوین سرطان و مهندسی ژنتیک

سپیده ایمانی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ملکولی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تخصص در مهندسی ژنتیک، میکروبیولوژی غذایی و کنترل کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه