پویاژن آزما

شیمیواتوتروف ها

شیمیوتروف ها در فاضلاب صنعتی
فهرست مطالب

شیمیواتوتروف ها چه هستند؟

شیمیواتوتروف ها، انرژي را از اكسيداسيون تركيبات غير آلي احيـاء شـده ماننـد آمونيـاك، نيتريـت،  آهن فروس و سولفيد بدست مي­آورند. شـيميوهتروتروف هـا معمـولاً انـرژي خـود را از اكـسيداسيون تركيبات آلي بدست مي­آورند. واكنش­هاي شيميايي توليـد كننـده انـرژي در شیمیواتوتروف ها، واكـنش­هاي اكسيد و احياء مي­باشد .این واکنشها شامل انتقال الكترون از يك دهنده الكترون به يك گيرنـده الكتـرون است. دهنده الكترون اكسيد و گيرنده الكترون احياء مي­شود. گيرنده و دهنده الكتـرون بـا توجـه بـه ميكروارگانيسم مي­تواند تركيبات آلي يا غير آلي باشد. گيرنده الكترون ممكن اسـت در داخـل سـلول در حين متابوليـسم (آنـدوژنز) قابـل اسـتفاده باشـد . و يـا از بيـرون سـلول (ماننـد اكـسيژن محلـول) باشد.

اگزوژنز، ارگانيسم­هايي كه توليد انرژي در آنها با انتقال الكترون به يك گيرنده الكترون خارجي توسط يك آنزيم صورت مي­گيرد، در اصـطلاح متابوليـسم تنفـسي دارنـد. هنگاميكـه از يـك گيرنـده­ الكترون داخلي استفاده شود، فرآيند را متابوليسم تخميري مي­نامند. که این متابولسم بـازده انـرژي مـوثر كمتـري نسبت به فرآيند تنفسي دارد.

شیمیواتوتروف ها در تصفیه فاضلاب صنعتی

انواع تروف ها و کاربرد آنها

ارگانیسم های هتروتروف

ارگانيسم­هاي هتروتروف كه بطور كامل تخميـر كننـده هـستند، بـازده سلولي و سرعت­هاي رشد كمتري نسبت به هتروتروف­هاي تنفسي دارد. وقتی باکتری­های تصفیه فاضلاب، اكسيژن را بعنوان گيرنده الكترون استفاده می­کنند، واكنش هوازي است و واكنـش­هايي كه شامل ساير گيرنده­هاي الكترون است، بعنوان بي­هوازي مطرح شده­اند. عبـارت انوكـسيك بـراي متمايز كردن استفاده از نيترات يا نيتريت بعنوان گيرنده نهايي الكترون از ساير مواد تحت شـرايط بـي­هوازي بكاربرده مي­شود. احياء نيتريت يا نيترات تحت شرايط انوكسيك به گـاز نيتـروژن انجـام مـي­شود و اين واكنش تحت عنوان دنيتريفيكاسيون بيولوژيكي نيز عنوان شده است.

باکتری های تصفیه فاضلاب

باکتری­های تصفیه فاضلاب و ارگانيـسم­هـايي كـه نيازهاي انرژي خود را فقط با اكسيژن بدست مي­آورند، باکتری­هاي هوازي اجباري نام دارند. تعدادي از باكتري­ها مي­توانند از اكسيژن يا هنگامي كه اكسيژن در دسترس نباشد، از نيتريت/ نيترات بعنوان گيرنده الكترون استفاده كنند. اين باکتری­های تصفیه فاضلاب را باكتري هوازي اختياري ناميده مي­شود. ارگانيـسم­هايي كه انرژي را از طريق تخمير توليد مي­کنند و فقط در محـيط فاقـد اكـسيژن وجـود دارنـد، بـي­هوازي اجباري مي­باشد. بي­هوازي­هاي اختياري توانايي رشد در حضور و يا غياب اكـسيژن مولكـولي را دارند و بر اساس توانايي متابوليكي آنها به دو زير گروه تقسيم مي­شوند. بي­هوازي­هاي اختياري واقعـي كه با توجه به حضور يا غياب اكسيژن مولكولي مي­تواننـد از حالـت اختيـاري بـه متابوليـسم تنفـسي هوازي تغيير پيدا كنند. بي­هوازي­هاي آئروتولرانت­، متابوليسم كاملاً تخميـري دارنـد؛ ولـي بـه حـضور اكسيژن مولكولي نسبتاً غير حساس مي­باشند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تصفیه فاضلاب صنعتی این لینک را کلیک کنید. 

در ادامه مقاله شیمیواتوتروف ها به اگزوژن ها میپردازیم:

گیرنده الکترون ممکن است در داخل سلول در حین متابولیسم  قابل استفاده باشد که اندوژن نامیده می­شود . در صورتی که  بیرون سلول (مانند اکسیژن محلول) تامین شودکه اگزوژن گفته می­شود.

تفاوت شیمیواتروف ها و فوتوتروف ها

تفاوت شیمیوتروف ها و فوتوتروف ها

سایر عوامل رشد و مواد مغذی:

نیتروژن، گوگرد، فسفر، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، آهن، سدیم و کلر مواد مغذی غیر آلی اصلی مورد نیاز برای میکروارگانیسمها است .روی، منگنز، مولیبدن، سلنیم، کبالت، مس و نیکل مواد مغذی جزئی اصلی میباشد. مواد مغذی آلی مورد نیاز تحت عنوان عوامل رشد می­باشد که ترکیبات مورد نیاز برای یک ارگانیسم بصورت پیش نیاز یا ساخت مواد سلولی آلی است که نمی تواند از سایر منابع کربن تامین شود. با وجود اینکه نیاز به عوامل رشد از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیگر متفاوت است . ولی عوامل رشد مهم به سه گروه زیرتقسیم می شوند. 1)اسیدهای آمینه 2) بازهای نیتروژن­دار پورینی و پیریمدینی و 3) ویتامین ها.

برای تصفیه فاضلاب شهری معمولاً مواد مغذی کافی وجود دارد. اما در فاضلابهای صنعتی ممکن است اضافه کردن مواد مغذی برای فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی مورد نیاز باشد. فقدان نیتروژن و فسفات کافی مخصوصًاً در تصفیه فاضلاب­های فرآیندهای غذایی یا فاضلاب­هایی که مواد آلی بالایی دارند متداول است.

 برای خرید کیت استخراج وارد فروشگاه کیت استخراج شوید 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات قالب -> هدر -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من