پویاژن آزما

رنگ آمیزی باکتری

نمونه زیر میکروسکوپ
فهرست مطالب

در این مقاله آزمایشگاه همکار پویاژن آزما تولید کننده انواع کیت استخراج DNA و محصولات بیوتکنولوژی، تلاش کرده تا روش مشاهده میکروارگانیسم ها با رنگ آمیزی آموزش دهد.

دراین روش ابتدا میکروب را بوسیله حرارت کشته و سپس رنگ می کنند و با میکروسکوپ بررسی می نمایند. یکی از ابزارهای اصلی در میکروبیولوژی جهت تشخیص میکروارگانیسمها وتقسیم بندی آنها درگروه های ویژه جهت اهداف تشخیصی، استفاده از رنگها و روشهای رنگ آمیزی است.

اگر مایلید تست های میکروبی و مهندسی ژنتیک را آموزش ببینید و خودتان انجام دهید، به صفحه کارآموزی مهندسی ژنتیک و کارآموزی میکروبیولوژی سر بزنید یا با ما تماس بگیرید.

09101438051 / 02140443676

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

انواع رنگ

رنگ: به مجموعه یک حلقه بنزنی، یک کروموفور ویک گروه اکزوکرم رنگ گفته می شود دراین ترکیب بنزن یک حلال آبی رنگ بر است. کروموفوریک گروه شیمیایی است که به حلقه بنزن رنگ می دهد ودرنهایت، اکزوکروم یک گروه شیمیای است که به بخش کروموژن خاصیت یونیراسیون داده وآنرا بصورت ترکیب یا نمک درمی آورد.

توانایی یک رنگ درپیوند باترکیب ماکروملکولی سلولی از قبیل پروتئینها یا اسید های نوکلئیک وابسته به بار الکتریکی بخش کروموژن می باشد وازاین نظر به سه دسته زیرتقسیم می شوند:

رنگ های اسیدی (آنیونی)

دریونیزاسیون این رنگها بخش کروموژن دارای بار منفی هستند و چون پروتئن های سلول دارای بار مثبت هستند با آن ها واکنش داده ، رنگ می شوند . مثال اسید پیکریک.

رنگ های بازی (کاتیونی)

دریونیزاسیون این رنگها بخش کروموژن دارای بار مثبت هستند وچون اسید های نوکلوئیک دارای بارمنفی هستند با آنها واکنش داده ، رنگ می شوند . مثال متیلن بلو.

رنگ های خنثی

بخش کروموژن فاقد رنگ است و معمولا جهت رنگ کردن ترکیبات بدون بار سلول مثل چربی ها مورد استفاده قرارمیگیرد. چون وجود بار منفی درسطح باکتری مانع ورود بار مثبت رنگ های اسیدی به داخل سلول می شود لذا رنگهای بازی بیشتر مورد استفاده هستند.


پیش زمینه رنگ آمیزی

درتمام موارد رنگ آمیزی ها، تهیه گسترش مناسب اولین مرحله از آزمایش راتشکیل میدهد.

تهیه گسترش برای رنگ آمیزی

لام مورد استفاده باید تمیز باشد و اثر چربی انگشتان برروی آن باید توسط شستشو با آب وصابون از بین برود. سپس لام راباید خشک کرد.
یک گسترش خوب گسترشی است که وقتی خشک شود برسطح لام یک لایه نازک سفید رنگ ظاهر شود به عبارتی گسترش نباید ضخیم باشد.

تهیه گسترش ازمحیط مایع

ابتدا فیلدوپلاتین توسط شعله سترون شده و به اندازه یک لوپ پراز سوسپانسیون میکروبی نمونه برداشته میشود و سریعاً برروی یک لام شیشه ای تمیز انتقال داده و به صورت محدوده ای به اندازه یک سکه دوریالی روی لام می گسترانند.

تهیه گسترش ازمحیط جامد

رشد باکتری ها درمحیط کشت جامد اشکال قابل رویتی (باچشم غیر مسلح )به نام کلنی ( colony) میکند. جهت تهیه گسترش بعد از سترون کردن فیلدوپلاتین توسط شعله ، مقداری جزئی کلنی میکروب برداشته می شود . این عمل در کنار شعله صورت می گیرد . چون کلنی باکتری متراکم است باید قبلا روی لام شیشه ای قطره ای آب قرارداد. کلنی برداشته شده به قطره آب موجود روی لام انتقال داده شده ،گسترش به شکل دایره یا بیضی ایجاد می شود.

خشک کردن گسترش

بدون هر گونه عمل اضافی لام کنار گذاشته می شود تا خشک شود . ازحرارت مستقیم شعله نباید استفاده کرد.

ثابت کردن (فیکساسیون)

باعبورگسترش خشک شده برای 3-2 مرتبه از روی شعله فیکساسیون صورت میگیرد .با این کار پروتئنهای باکتری کواگوله شده وباکتری به سطح لام شیشه ای می چسبد ودرمراحل مختلف رنگ آمیزی و شستشو از روی لام کنده نمی شود. در مواردی که هدف از رنگ آمیزی مشاهده ساختارهای سطحی سلول باکتری است (مثل کپسول ) عمل فیکساسیون صورت نمی گیرد، چراکه حرارت ساختار سطحی آنها را به هم می ریزد.

رنگ آمیزی ساده باکتری (simple staining )

هدف: انجام یک رنگ آمیزی ساده بمنظور مقایسه اشکال مورفولوژیک وترتیب قرارگیری باکتری ها

اگر مایلید تست های میکروبی و مهندسی ژنتیک را آموزش ببینید و خودتان انجام دهید، به صفحه کارآموزی مهندسی ژنتیک و کارآموزی میکروبیولوژی سر بزنید یا با ما تماس بگیرید.

09101438051 / 02140443676

اصول رنگ آمیزی ساده

دراین نوع رنگ آمیزی، گسترش باکتری تنها بایک نوع رنگ منفرد رنگ آمیزی می شود . دررنگ آمیزی ساده ترجیحاً از رنگهای بازی(کروموژن با بارمثبت) استفاده می شود زیرا اسیدهای نوکلو ئیک وترکیبات اختصاصی دیواره سلولی باکتری دارای بارمنفی بوده وقویاً باکروموژنهای کاتیونیک پیوند برقرارمیکند رنگهایی که بطور معمول بکارمی رود شامل آبی متیلن ، کریستال ویوله وکربول فوشین است بایدتوجه داشت که زمان مورداستفاده برای هرکدام متفاوت است.

” کربول فوشین 30- 15 ثانیه ـ کریستال ویوله 60 ثانیه ـ آبی متیلن 2-1 دقیقه ”

مواد مورد استفاده

 • محیط کشت (کشت 24 ساعته باکتری مورد نیاز است)
 • معرفها : آبی متیلن ـ کریستال ویوله ـ کربول فوشین.

وسایل مورد نیاز

لوپ تلقیح ـ سینی رنگ آمیزی ـ میکروسکپ ـ کاغذ لنز پاک کن ـ کاغذ خشک کن ـ لام های شیشه ای.

روش آزمایش تهیه گسترش

 1. انتقال یک قطره آب کوچک بر روی لام و انتقال یک کلنی کوچک از محیط جامد به قطره روی لام بوسیله نیدل یا لوپ (a).
 2. سوسپانسیون کردن باکتری در قطره آب و پخش کردن سوسپانسیون بصورتی که یک لایه نازک بر روی لام تشکیل گردد (b).
 3. انتقال یک تا دو قطره از محیط مایع بر روی لام تمیز دیگر(c).
 4. پخش کردن قطرات انتقال یافته بر روی لام بصورتی که یک لایه نازک بر روی لام تشکیل گردد(d).
 5. خشک کردن لام ها در مجاورت هوا بدون حرارت(e).
 6. فیکس کردن گسترش توسط حرارت به این صورت که لام را 3-2 بار از روی شعله عبور دهید(f).

روش آزمایش رنگ آمیزی منفی

 1.  لام های آماده شده در مرحله قبلی (تهیه گسترش) را روی یک پایه درون سینی رنگ آمیزی قرار دهید و روی گسترش را با رنگ مورد نظر به مدت 2-1 دقیقه بپوشانید.
 2. گسترش را با آب بشوئید تا رنگ اضافی خارج شود. در زمان شستشو، لام باید مقداری در جریان آب نگهداری شود تا رنگ اضافی از لام شسته و جدا شود.
 3. اجازه دهید لام در جریان ملایم هوای آزمایشگاه خشک گردد.
 4. لامها را با بزرگنمایی های مختلف میکروسکپ بررسی کنید.

نکات مورد توجه

 1. برای خشک کردن گسترش می توانید از کاغذ خشک کن استفاده کنید.مواظب باشید که گسترش توسط کاغذ پاک نشود.
 2. بررسی میکروسکپی گسترش توسط عدسیهای ×10 و ×40 ونهایتاً ×100
 3. این آزمایش را با رنگهای دیگر نیز انجام دهید
 4. شکل(کروی ـ میله ای ـ مارپیچی) وترتیب قرارکیری(زنجیره ها ـ دسته ها ـ جفت ها) را مشخص کنید.
رنگ آمیزی باکتری

روش تهیه گسترش از محیط مایع و جامد

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده و انواع کشت باکتری را یاد گرفته باشید. اگگر به میکروبیولوژی صنعتی علاقمندید میتوانید درباره نحوه انتخاب سویه های باکتری برای صنعت نیز مطالعه کنید.

 

برای کارآموزی مولکولی و میکروبی، خرید انواع کیت (پلاسمید، DNA، از ژل) و خدمات آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نویسندگان این محتوا در پویاژن آزما

دکتر مجید مقبلی
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران
هیئت علمی دانشگاه
متخصص در زمینه مهندسی ژنتیک، تولید واکسن های نوترکیب و مخترع بیوفیلترهای صنعتی

فاطمه مقبلی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص در بخش درمان های نوین سرطان و مهندسی ژنتیک

سپیده ایمانی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ملکولی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تخصص در مهندسی ژنتیک، میکروبیولوژی غذایی و کنترل کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه