پویاژن آزما

رنگ آمیزی باکتری ها

فهرست مطالب

برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی میکروارگانیسم ها را بصورت زده و مرده (رنگ آمیزی شده) با استفاده از میکروسکوپ مشاهده کنیم. در مقالات قبل درباره مشاهده باکتری ها بصورت زنده توضیح داده شد. همچنین میتوانید درباره انواع محیط کشت و نحوه جداسازی میکروارگانیسم ها از محیط های مختلف مطالعه کنید. در این مقاله آزمایشگاه همکار پویاژن آزما تولید کننده انواع کیت استخراج DNA و محصولات بیوتکنولوژی، تلاش کرده تا روش مشاهده میکروارگانیسم ها با رنگ آمیزی آموزش دهد.

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و کارآموزی مهندسی ژنتیک یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید. 

09101438051
021404436-7

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

دراين روش ابتدا ميكروب را بوسيله حرارت كشته و سپس رنگ می كنند وبا ميكروسكپ بررسي مي نمايند. يكي از ابزارهاي اصلي در ميكروبيولوژي جهت تشخيص ميكروارگانيسمها وتقسيم بندي آنها درگروه هاي ويژه جهت اهداف تشخيصي ، استفاده از رنگها و روشهاي رنگ آميزي است.

رنگ : به مجموعه يك حلقه بنزني، يك كروموفور ويك گروه اكزوكرم رنگ گفته مي شود دراين تركيب بنزن يك حلال آبي رنگ بر است. كروموفوريك گروه شيميايي است كه به حلقه بنزن رنگ مي دهد ودرنهايت، اكزوكروم يك گروه شيمياي است كه به بخش كروموژن خاصيت يونيراسيون داده وآنرا بصورت تركيب يا نمك درمي آورد.

توانايي يك رنگ درپيوند باتركيب ماكروملكولي سلولي از قبيل پروتئينها يا اسيد هاي نوكلئيك وابسته به بار الكتريكي بخش كروموژن مي باشد وازاين نظر به سه دسته زيرتقسيم مي شوند:

ـ رنگ هاي اسيدي (آنيوني)

دريونيزاسيون اين رنگها بخش كروموژن داراي بار منفي هستند و چون پروتئن هاي سلول داراي بار مثبت هستند با آن ها واكنش داده ، رنگ مي شوند . مثال اسيد پيكريك.

ـ رنگ هاي بازي (كاتيوني)

دريونيزاسيون اين رنگها بخش كروموژن داراي بار مثبت هستند وچون اسيد هاي نوكلوئيك داراي بارمنفي هستند با آنها واكنش داده ، رنگ مي شوند . مثال متيلن بلو.

رنگ هاي خنثی

بخش كروموژن فاقد رنگ است و معمولا جهت رنگ كردن تركيبات بدون بار سلول مثل چربي ها مورد استفاده قرارميگيرد. چون وجود بار منفي درسطح باكتري مانع ورود بار مثبت رنگ هاي اسيدي به داخل سلول مي شود لذا رنگهاي بازي بيشتر مورد استفاده هستند.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

پيش زمينه رنگ آميزي

درتمام موارد رنگ آميزي ها، تهية گسترش مناسب اولين مرحله از آزمايش راتشكيل ميدهد.

تهيه گسترش برای رنگ آمیزی

لام مورد استفاده بايد تميز باشد و اثر چربي انگشتان برروي آن بايد توسط شستشو با آب وصابون از بين برود. سپس لام رابايد خشك كرد.
يك گسترش خوب گسترشي است كه وقتي خشك شود برسطح لام يك لايه نازك سفيد رنگ ظاهر شود به عبارتي گسترش نبايد ضخيم باشد.

تهيه گسترش ازمحيط مايع

ابتدا فيلدوپلاتين توسط شعله سترون شده و به اندازه يك لوپ پراز سوسپانسيون ميكروبي نمونه برداشته ميشود و سريعاً برروي يك لام شيشه اي تميز انتقال داده و به صورت محدوده اي به اندازه يك سكه دوريالي روي لام مي گسترانند.

تهيه گسترش ازمحيط جامد

رشد باکتری ها درمحيط كشت جامد اشكال قابل رويتي (باچشم غير مسلح )به نام كلني ( colony) ميكند. جهت تهيه گسترش بعد از سترون كردن فيلدوپلاتين توسط شعله ، مقداري جزئي كلني ميكروب برداشته مي شود . اين عمل در كنار شعله صورت مي گيرد . چون كلني باكتري متراكم است بايد قبلا روي لام شيشه اي قطره اي آب قرارداد. كلني برداشته شده به قطره آب موجود روي لام انتقال داده شده ،گسترش به شكل دايره يا بيضي ايجاد مي شود.

خشك كردن گسترش

بدون هر گونه عمل اضافي لام كنار گذاشته مي شود تا خشك شود . ازحرارت مستقيم شعله نبايد استفاده كرد.

ثابت كردن (فيكساسيون)

باعبورگسترش خشك شده براي 3-2 مرتبه از روي شعله فيكساسيون صورت ميگيرد .با اين كار پروتئنهاي باكتري كواگوله شده وباكتري به سطح لام شيشه اي مي چسبد ودرمراحل مختلف رنگ آميزي و شستشو از روي لام كنده نمي شود. در مواردي كه هدف از رنگ آميزي مشاهده ساختارهاي سطحي سلول باكتري است (مثل كپسول ) عمل فيكساسيون صورت نمي گيرد، چراكه حرارت ساختار سطحي آنها را به هم مي ريزد.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

رنگ آميزي ساده (simple staining )

هدف: انجام يك رنگ آميزي ساده بمنظور مقايسه اشكال مورفولوژيك وترتيب قرارگيري باكتري ها

اصول رنگ آمیزی ساده

دراين نوع رنگ آميزي، گسترش باكتري تنها بايك نوع رنگ منفرد رنگ آميزي مي شود . دررنگ آميزي ساده ترجيحاً از رنگهاي بازي(كروموژن با بارمثبت) استفاده مي شود زيرا اسيدهاي نوكلو ئيك وتركيبات اختصاصي ديواره سلولي باكتري داراي بارمنفي بوده وقوياً باكروموژنهاي كاتيونيك پيوند برقرارميكند رنگهايي كه بطور معمول بكارمي رود شامل آبي متيلن ، كريستال ويوله وكربول فوشين است بايدتوجه داشت كه زمان مورداستفاده براي هركدام متفاوت است.

” كربول فوشين 30- 15 ثانيه ـ كريستال ويوله 60 ثانيه ـ آبي متيلن 2-1 دقيقه “

مواد مورد استفاده

ـ محيط كشت (كشت 24 ساعته باكتري مورد نياز است)

-معرفها : آبي متيلن ـ كريستال ويوله ـ كربول فوشين.

وسايل مورد نياز

لوپ تلقيح ـ سيني رنگ آميزي ـ ميكروسكپ ـ كاغذ لنز پاك كن ـ كاغذ خشك كن ـ لام هاي شيشه اي.

روش آزمایش تهیه گسترش

1) انتقال یک قطره آب کوچک بر روی لام و انتقال یک کلنی کوچک از محیط جامد به قطره روی لام بوسیله نیدل یا لوپ (a).

2) سوسپانسیون کردن باکتری در قطره آب و پخش کردن سوسپانسیون بصورتی که یک لایه نازک بر روی لام تشکیل گردد (b).

3) انتقال یک تا دو قطره از محیط مایع بر روی لام تمیز دیگر(c).

4) پخش کردن قطرات انتقال یافته بر روی لام بصورتی که یک لایه نازک بر روی لام تشکیل گردد(d).

5) خشک کردن لام ها در مجاورت هوا بدون حرارت(e).

6) فيكس كردن گسترش توسط حرارت به این صورت که لام را 3-2 بار از روی شعله عبور دهید(f).

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

روش آزمایش رنگ آمیزی منفی

1) لام های آماده شده در مرحله قبلی (تهیه گسترش) را روي يك پايه درون سيني رنگ آميزي قرار دهيد و روي گسترش را با رنگ مورد نظر به مدت 2-1 دقیقه بپوشانید.

2) گسترش را با آب بشوئيد تا رنگ اضافي خارج شود. در زمان شستشو، لام بايد مقداري در جريان آب نگهداري شود تا رنگ اضافي از لام شسته و جدا شود.

3) اجازه دهید لام در جریان ملایم هوای آزمایشگاه خشک گردد.

4) لامها را با بزرگنمایی های مختلف میکروسکپ بررسی کنید.

نكات مورد توجه

1) براي خشك كردن گسترش مي توانيد از كاغذ خشك كن استفاده كنيد.مواظب باشيد كه گسترش توسط كاغذ پاك نشود.2) بررسي ميكروسكپي گسترش توسط عدسيهاي ×10 و ×40 ونهايتاً ×100 3) اين آزمايش را با رنگهاي ديگر نيز انجام دهيد 4)شكل(كروي ـ ميله اي ـ مارپيچي) وترتيب قراركيري(زنجيره ها ـ دسته ها ـ جفت ها) را مشخص كنيد.

رنگ آمیزی باکتری

روش تهیه گسترش از محیط مایع و جامد

 

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و مولکولی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده و انواع کشت باکتری را یاد گرفته باشید. اگگر به میکروبیولوژی صنعتی علاقمندید میتوانید درباره نحوه انتخاب سویه های باکتری برای صنعت نیز مطالعه کنید.

همچنین این شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع سیستم تصفیه آب صنعتی بر پایه بیوفیلتر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات قالب -> هدر -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من