پویاژن آزما

رشد باكتری ها و اثر فاكتورهای فيزيكی

رشد باکتری ها
فهرست مطالب

سه فاكتور مهم فيزيكي موثر بر رشد و بقاي هر سلولی عبارتند از حرارت، pH ونياز به اكسيژن .در این مقاله آزمایشگاه همکار غذا و دارو، پویاژن آزما تولید کننده انواع کیت استخراج DNA و محصولات بیوتکنولوژی، تلاش کرده تا شما را با اثر عوامل محيطي فيزيكي بر رشد باكتري ها آشنا کند. 

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و کارآموزی مهندسی ژنتیک یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید. 

09101438051
021404436-7

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

بررسي اثرفاكتورهاي فيزيكي در رشد باكتري ها

اثرحرارت بر رشد باکتری ها

باكتري ها بعنوان گروهي از موجودات زنده، قادرند دريك طيف منفي پنج تا مثبت 80 درجه سانتيگراد رشد كنند با اين وجود، هرگونه اي براساس حساسيت آنزيم هاي آنها به حرارت، به طيف حرارتي محدودي نياز دارد تا رشد كند. بر اساس مقدار نياز حرارتي، باكتري ها را ميتوان بصورت زيرتقسيم بندي كرد:

الف) سرمادوست ( psychrophiles )

باكتريهايي كه در طيف حرارتي از 5- تا20  + درجه سانتيگراد رشد مي كنند. خصوصيات تمايز دهنده تمام سرما دوست ها در اين است كه در درجه حرارتي 5- 0 درجه رشد مي كنند.

ب) باکتری های مزوفيل(Mesophiles ) يا ميانه دوست

گونه هايي هستند كه در طيف حرارتي 40 –20 درجه مي توانند رشد كنند. خصوصيت تمام اين گروه درآن است كه ميتوانند در 37 درجه سانتيگراد رشد كنند ولي قادر به رشد در 45 درجه سانتيگراد و بالاتر نيستند. مزوفيلها خود به دوگروه تقسيم مي شوند:

1 ) آنهايي كه رشد اپتيمم آنهادر30- 20 درجه سانتيگراد است . جزء ساپروفيت هاي گياهي هستند.

2 ) آنهايي كه رشد اپتيمم آنها در40- 35  درجه سانتيگراد است ارگانيسم هايي هستند كه ترجيح مي دهند در بدن يك خون گرم زندگي كنند.

ج ) باکتری های گرمادوست (Thermophiles )

گونه هايي كه در 35 درجه سانتيگراد به بالا رشد ميكنند، دوگروه از آنها وجود دارد:

1 )  گرمادوست اختياري : باكتريهايي كه در 37 درجه سانتيگراد رشد خواهند كرد، ورشد معتدل ومناسب آنها در درجه حرارتي 60- 45 درجه سانتيگراد است.

2 ) گرمادوست اجباري : باكتريهايي كه در حرارت بالاتر از 50 درجه سانتيگراد رشد مي كنند و رشد مناسب آنها در حرارت بيش از 60 درجه سانتيگراد است.

ترموفیلوس

باکتری های ترموفیل در چشمه های آب داغ رشد میکنند و گرمادوست هستند

آزمايش اول برای بررسی رشد باکتری ها

مواد و روش ها

كشت هاي 48-24 ساعته E . coli  ، Bacillus stearothermphilus  و سودوموناس.

براي هر گروه دانشجويي، 12 لوله مورب حاوي نوترينت آگار

وسايل مورد نياز

شعله چراغ، لوپ تلقيح، يخچال تنظيم شده در 4 درجه سانتيگراد، ودوانكوباتور انكوبه شده در 40 و60 درجه سانتيگراد.

پرتکل آزمایش برای بررسی رشد باکتری

  • مشخصات باكتري تلقيح شده، درجه حرارت مورد استفاده (4 ، 20 ، 37 ، و60 درجه سانتيگراد)، و مشخصات خود را روي لوله بنويسيد.
  • چهار لوله را بطورخطي با E . coli ، چهار لوله را با stearothermophilus و چهار لوله ديگر را با سودوموناس تلقيح كنيد.
  • يك لوله از هر باكتري را  بمدت h 48-24 در دماهاي ذكر شده انكوبه كنيد.

مشاهدات و نتايج اثر حرارت بر رشد باکتری

  • به محيط كشت ها نگاه كنيد كه آيا هيچ رشدي داشته اند.
  • نتايج خودرا بصورت + (رشدكرده) و- (عدم رشد) ثبت كنيد.
  • براساس مشاهدات خود، باكتري را از بابت درجه حرارت طبقه بندي كنيد.

رشد باکتری ها

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

اثر pH بر رشد باکتری

رشد و بقاي ميكروارگانيسم ها بشدت متاثر ازpH محيط است و تمام ميكروارگانيسم ها به pH  متفاوتي پاسخ مي دهند. هر گونه اي قادر است درطيف pH خاص رشد كند كه ممكن است اين طيف، وسيع يا محدود باشد.

حداكثررشد آنها، در يك طيف pH محدود وخاص صورت مي گيرد. اين نياز به  pH خاص، منعكس كننده سازگاري با محيط طبيعي آنهاست. براي مثال، باكتريهاي روده اي قادرند در طيف pH وسيعي باقي بمانند، كه از خصوصيات محل طبيعي زندگي آنها (دستگاه گوارشي ) است . باكتريهاي انگل خون فقط درطيف بسيار محدودي رشد مي كنندچون  pHدستگاه گردش خون معمولا درحدود 7/3 ثابت مي ماند .

علي رقم اين تنوع واين حقيقت كه برخي از باكتريها مي توانند در مقادير بسيار بالاو پائين pH رشد كنند، با اين حال مي توان براي اين توانايي رشد كليتي قائل شد . طيف اختصاصي براي باكتريها، بين 4 و9 است و pH اپتيمم آنها 7/5 – 6/5 مي باشد. قارچ ها، كپك ها و مخمرها يك محيط اسيدي ( با PH اپتيمم 6-4 ) را ترجيح مي دهند.

همانطوريكه محيط خنثي عموماً براي رشد ميكروارگانيسم ها مفيد است، pH محيط آزمايشگاهي غالباً درحدود 7 تنظيم مي شود. فعاليت هاي متابوليك ميكروارگانيسم ها منجر به توليد مواد دفعي خواهد شد ( مثل اسيدها كه از تجزيه كربوهيدراتها ايجاد مي شوند، و قلياها كه ناشي از تجزيه پروتئين هستند)، واين حالت منجر به تغيير، pH محيط شده و مي تواند بر رشد اثر بگذارد.

به منظور كند كردن روند اين تغيير، در زمان تهيه كشت،  به آن سوبستراهايي شيميايي بنام  بافر اضافه مي شود. بافرهايي كه بطور معمول استفاده مي شود، غلظتهاي هم مولار K2HPO4 (نمك يك باز ضعيف) و KH2PO4 (نمك يك اسيد ضعيف) مي باشد. درمحيطي كه اسيدي شده است،  K2HPO4  يون  H+  را جذب كرده وتوليد يك نمك اسيدي ضعيف و يك نمك پتاسيم، با آنيون اسيد قوي مي كند.

در صورتي كه محيط قليايي شود ، KH2PO4 يک H+ از دست داده و با تركيب شدن پروتون با يك OH-، تشكيل آب مي دهد، و پروتون آنيون باقي مانده از نمك اسيدي ضعيف، با كا تيون اين قليا تركيب مي شود.

محيط هاي كشت حاوي اسيدهاي آمينه، پيتون ها، و پروتئين هايي هستند كه بخاطر خاصيت آمفوتري خود مي توانند به عنوان يک با فر طبيعي عمل كنند . براي مثال، اسيدهاي آمينه بصورت دو قطبي هستند. چرا كه گروه اسيد آمينه اي وگروه كربوكسيل آنها به شكل يون هاي دوقطبي در مي آيد.

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و مولکولی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده، همچنین میتوانید درباره نکات کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطالعه کنید و اگر به این مبحث علاقمند هستید میتوانید از این لینک به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

همچنین این شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع سیستم تصفیه آب صنعتی بر پایه بیوفیلتر میباشد.

برای کارآموزی مولکولی و میکروبی، خرید انواع کیت (پلاسمید، DNA، از ژل) و خدمات آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نویسندگان این محتوا در پویاژن آزما

دکتر مجید مقبلی
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران
هیئت علمی دانشگاه
متخصص در زمینه مهندسی ژنتیک، تولید واکسن های نوترکیب و مخترع بیوفیلترهای صنعتی

فاطمه مقبلی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص در بخش درمان های نوین سرطان و مهندسی ژنتیک

سپیده ایمانی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ملکولی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تخصص در مهندسی ژنتیک، میکروبیولوژی غذایی و کنترل کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه