پویاژن آزما

وسایل عمومی آزمایشگاه میکروبیولوژی + نکات مهم

لوله آزمایش ته صاف
فهرست مطالب

برای کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی نیاز دارید تا ابتدا با نکاتی آشنا شده و برخی از وسایلی که در آزمایشگاه میکروبیولوژی با آنها کار میکنید را بشناسید. در این مقاله آزمایشگاه همکار پویاژن آزما تلاش کرده تا تمامی نکات و وسایل عمومی آزمایشگاه میکروبیولوژی را به شما آموزش دهد.

اگر مایلید تست های میکروبی و مهندسی ژنتیک را آموزش ببینید و خودتان انجام دهید، به صفحه کارآموزی مهندسی ژنتیک و کارآموزی میکروبیولوژی سر بزنید یا با ما تماس بگیرید.

09101438051 / 02140443676

نکات ضروری کاردرآزمایشگاه

  1. همیشه روپوش خود را به همراه بیاورید. استفاده ازآن باعث کاهش احتمال آلودگی لباسهای شماتوسط میکروبهای پاتوژن موجود در محیط آزمایشگاه میشود،بنابراین بااین کار خود احتمال آلوده شدن خود وخانواده خودراپایین می آورید.
  2. آزمایشگاه میکروبیولوژی یک آزمایشگاه جدی وتاحدودی خطر آفرین است . لیکن از بی احتیاطی وبازیگوشی در آزمایشگاه بپرهیزید.
  3. هیچ وقت به ذهن خود اطمینان نکنید، بنابراین تمام مشاهدات خودرابه قلم بیاورید.
  4. حصول جواب مناسب مدیون دقت درکاراست .
    آشنایی باوسایل ساده مورد استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی

انواع لوله های آزمایش در آزمایشگاه میکروبیولوژی

لوله آزمایش ته گرد

یکی ازمتداولترین لوله های مورد استفاده درآزمایشگاه میکروبیولوژی میباشد . قسمت پایین این لوله مدور وسرآن صاف است وجنس آن معمولاپیرکس بوده ودرجه حرارت زیاد به هنگام سترون کردن را بخوبی تحمل میکند . ازاین لوله ها معمولاً برای تهیه محیط کشت میکروبی و بررسی پدیده های شیمیایی استفاده میشود.

لوله آزمایش

لوله آزمایش ته گرد

 

لوله آزمایش ته صاف

بخاطر صاف بودن ته آن براحتی میتوان آنراروی میزکارقرارداد.

لوله آزمایش

لوله آزمایش ته صاف

 

لوله دورهام

لوله ای کوچک قطرداخلی 0/7 cm  درطول cm 2/5 است سر این لوله برای بررسی تولید گازتوسط میکروارگانیزمها استفاده میشود.

لوله درهام

لوله درهام که برای تشخیص تولید گاز استفاده میشود.

 

لوله کاریجی

لوله ای به قطر cm 0/7 وطول cm 5 با دوسر باز است وبرای مشاهده حرکت باکتریها در آزمایشگاه از آن استفاده میشود.

ظروف پتری (پیلت)

ظروف بشقابی شکل و مدوری هستند که واجد سرپوش مخصوص بوده وجهت تهیه محیط کشت جامد میکروبی در آزمایشگاه به کار می روند قطرآن معمولا cm 15-10 وارتفاع آن cm 1/5 است.قطر سرپوش آن بزرگتربوده وروی قسمت بشقابی را می گیرد. فضای بین این دو قسمت به گونه ای است که ورود وخروج گازها انجام گرفته ولی آلوده گی اماکن پذیرنیست. جنس آن معمولا ًشیشه یا پلاستیک یکبارمصرف است.

پتری دیش

پتری دیش یا پلیت

انواع درپوش

به منظور سترون نگه داشتن محیط کشت از انواع درپوشها در آزمایشگاه میکروبیولوژی استفاده می شود. انواع اولیه آنها پنبه ای بودند وامروزه ازنوع استیل مقاوم درمقابل زنگ زدن یاپلاستیک مقاوم در مقابل حرارت استفاده می شود که مزیت این نوع درپوشها عمر طولانی وکاربرد آسان آنها است.

فیلدوپلاتین

فیلدوپلاتین که به لوپ یا آنس نیز معروف است دارای دوقسمت است .دستگیره از جنس شیشه یافلزوسیم ازجنس نیکل یاپلاتین .
سیم پلاتین بصورت حلقه (loop ) ویا بصورت سرصاف (نیدل needle) است .طول کل فیلدوپلاتین (دستگیره + سیم) معمولا cm 25 وطول سیم حدود cm 8 است . ازاین وسیله جهت انتقال نمونه میکروبی ازیک محیط به محیط دیگر در آزمایشگاه میکروبیولوژی استفاده می شود.

فیلدوپلاتین

فیلدوپلاتین یا لوپ نیدل

 

پخش کننده های شیشه ای (پارو) در آزمایشگاه میکروبیولوژی

میله شیشه ای به قطر mm8 است که یک سرآن مطابق شکل زیرخمیده می باشد . طول میله حدودcm 18 است وبه کمک آن میتوان نمونه میکروب را روی سطح آگارپخش کرد، این شیشه را میتوان از پیپت پاستورنیز تهیه کرد.

پیپت پاستور

پیپت پاستور خم شده که برای پخش باکتری روی آگار استفاده میشود

 

پیپت

وسیله ای است که بکمک آن میتوان مقادیر بیشتری (درمقایسه بامیله شیشه ای وسیم پلاتین ) ازکشت مایع را به محیط کشت دیگرانتقال دادوشامل انواع زیر است:

پیپت پاستور

لوله شیشه ای باریکی است با قطر داخلی حدود mm 6 و طول متفاوت حدود 25 سانتی متر . از این وسیله میتوان جهت انتقال حجم نا مشخصی ازیک کشت به محیط دیگر در آزمایشگاه میکروبیولوژی استفاده کرد. معمولاً پیپت پاستوررا بعد از استفاده در محلول ضد میکروبی قرارداده وسپس دور می اندازند.

پیپت پاستور

پیپت پاستور

پیپت معمولی

لوله مدرج شده ای است که بکمک آن میتوان مقدار مشخصی ازکشت رابه محیط تازه انتقال داد. توصیه می شود برای انتقال محیط کشتها ی میکروبی در آزمایشگاه میکروبیولوژی، از طریق پیپت، از دهان استفاده نشود بلکه بهتر است این عمل توسط پمپ پلاستیکی یا حباب پلاستیکی صورت گیرد.

پیپت معمولی

سمپلر

به دو صورت ثابت و متغیر وجود دارند و با استفاده از آنها و نوک سمپلرهای یکبار مصرف می توان مقادیر از 0/5 میکرولیتر تا 1000 میکرولیتر را انتقال داد. در آزمایشگاه میکروبیولوژی و بسیاری از آزمایشگاه های دیگر کاربرد دارد.

سمپلر

سمپلر یا میکروپیپت

 

لام یا اسلاید

قطعه ای شیشه ای است که معمولاجهت مشاهده میکروبها به حالت زنده ویا رنگ آمیزی شده از آنها استفاده می شود وشامل انواع زیر است.

اگر مایلید تست های میکروبی و مهندسی ژنتیک را آموزش ببینید و خودتان انجام دهید، به صفحه کارآموزی مهندسی ژنتیک و کارآموزی میکروبیولوژی سر بزنید یا با ما تماس بگیرید.

09101438051 / 02140443676

لام ساده

قطعه ای است که برای مشاهده میکروبها بحالت زنده ویا رنگ آمیزی شده مورد استفاده قرار می گیرد.

لام

لام معمولی

لام تو گود

وسط این لام فرورفته است وبرای مشاهده میکروبها بحالت زنده استفاده می شود و در آزمایشگاه میکروبیولوژی کاربرد دارد.

لام تو گود سرولوژی پلاستیکی 12 خانه

لام تو گود سرولوژی پلاستیکی 12 خانه

 

لام شمارش یا نئوبار یا هموسیتومتر

در قسمت وسط آن یک مربع با تقسیمات 16 تایی به عمق 1 میلی متر و طول وعرض 1 میلیمتر قرار دارد وبرای شمارش تعداد میکروبها ، WBC و RBC استفاده می شود .نام دیگرآن لام توما ، نئوبار و بورکر است .در روی این قسمت مربعی که دارای تقسیمات است بعد از ریختن محلول مورد آزمایش یک لامل قرار داده می شود تا مایع به بیرون تراوش نکند. در بخش آموزش شمارش سلولها نحوه کار با این نوع لام را توضیح دادیم.

لام نئوبار

لام نئوبار یا هموسیتومتر

 

لامل

قطعه ای نازک از شیشه وبا اندازه های متفاوت است .این وسیله به هنگام مشاهده میکروبهای زنده برروی نمونه میکروبی موجود در روی لام قرارداده می شود.

لامل

لامل

سعی کردیم بطور کامل وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی را در این مقاله برایتان توضیح دهیم در مقاله بعد درباره دستگاه های آزمایشگاه میکروبیولوژی برایتان نوشته ایم، حتما مطالعه کنید.

اگر علاقه دارید میتوانید در این مقاله روش تهیه محیط کشت جامد را مطالعه کنید.

 

برای کارآموزی مولکولی و میکروبی، خرید انواع کیت (پلاسمید، DNA، از ژل) و خدمات آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نویسندگان این محتوا در پویاژن آزما

دکتر مجید مقبلی
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران
هیئت علمی دانشگاه
متخصص در زمینه مهندسی ژنتیک، تولید واکسن های نوترکیب و مخترع بیوفیلترهای صنعتی

فاطمه مقبلی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص در بخش درمان های نوین سرطان و مهندسی ژنتیک

سپیده ایمانی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ملکولی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تخصص در مهندسی ژنتیک، میکروبیولوژی غذایی و کنترل کیفیت

بهاره حسینی
کارشناس بیوتکنولوژی از دانشگاه خوارزمی
تخصص در بیوانفورماتیک و میکروب شناسی محیطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه