پویاژن آزما

تست TSI | محیط، پروتکل و تفسیر

تست TSI
فهرست مطالب

تست TSI (Triple Sugar Iron Agar) عموما جهت شناسایی باکتری های روده ای (انتروباکتریاسه آ) استفاده می شود. همچنین جهت تشخیص انتروباکتریاسه آ از باسیل های گرم منفی روده ای دیگر بر اساس توانایی آن ها در کاتابولیزه کردن گلوکز، لاکتوز یا سوکروز و آزاد کردن سولفید از سولفات آمونیوم آهن یا تیوسولفات سدیم مورد استفاده قرار می گیرد.
آگار شیبدار TSIدارای %1 گلوکز است. معرف pH آن فنل رد است که در داخل محیط تولید اسید از تخمیر کربوهیدرات را مشخص می کند.

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و کارآموزی مهندسی ژنتیک یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051 / 02140443676

مواد موردنیاز برای تست TSI

 • کشت 24 ساعته از باکتری های آلکالیژنز فکالیس، اشریشیاکلی، پروتئوس ولگاریس، سودوموناس آئروژینوزاو شیگلا فلکسنری در محیط مایع تریپتیک سوی.
 • 5 محیط شیبدار TSI agar
 • شعله
 • سوزن تلقیح
 • انکوباتور تنظیم شده در 35 درجه
 • رک

خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی

مواردی در این تست باید فرا بگیرید

هر دانشجو باید قادر باشد:

 1. واکنش های بیوشیمیایی که در آزمایش TSIرخ می دهد را بفهمد.
 2. بتواند بین اعضای خانواده انتروباکتریاسه آ تمایز قائل شود.
 3. خانواده انتروباکتریاسه آ را از باکتری های روده ای دیگر تشخیص بدهد.
 4. آزمایش TSIرا انجام دهد.

اصول و تفسیر تست TSI باکتری

از Kigler Iron Agar که یک محیط افتراقی شبیه TSI باکتری است نیز جهت بدست آوردن تقریبا همان اطلاعات TSI مورد استفاده قرار می گیرد.
آگار شیبدار TSI بوسیله کشت خطی شبیه زیگزاگ بر روی شیب و فرو کردن سوزن در عمق محیط، تلقیح می گردد. بعد از 24-18 ساعت از نظر تخمیر قند، تولید گاز و تولید H2S بررسی می گردد. واکنش های زیر که در شکل های زیر نشان داده شده ممکن است در لوله تست TSI باکتری رخ دهد:

 1. زرد شدن ته لوله (A) و قرمز ماندن شیب (K) به علت تخمیر گلوکز (معرف فنل رد به علت تشکیل اسید در ته لوله زرد می شود.) سطح شیب قرمز (قلیا) (K) می ماند چون گلوکز موجود در سطح محدود است و بنابراین اسید تشکیل شده نیز محدود بوده و نمی تواند پایدار بماند.
 2. ته زرد (A) و شیب زرد (A) به علت تخمیر لاکتوز و/یا سوکروز ( زرد شدن ته و شیب به علت غلظت بالای این قندها می باشد) باعث تشکیل اسید فراوان در تمام محیط می شود.
 3. تشکیل گاز با بالا آمدن آگار
 4. تشکیل H2Sبا سیاه شدن آگار
 5. ته قرمز (K) و شیب قرمز (K) نشان دهنده این است که هیچ کدام از قندها تخمیر نشده و گاز و H2S
  تولید نشده اند.

جدول زیر واکنش هایی را که معمولا بوسیله جنسهای مهم انتروباکتریاسه آ رخ می دهد را نشان می دهد. در تصویر واکنش های احتمالی و نتایجی که در مورد باکتری های مورد استفاده در این تمرین در TSIرخ می دهد، خلاصه شده است.

 

تفسیر تست tsi

واکنش های TSIو تفسیر آنها

(a) لوله سمت چپ دارای ته زرد(اسید)، شیب قرمز(قلیایی،) تولید SH2 بصورت سیاه شدن آگار و بدون تولید گاز است. (b) لوله سمت راست بدون تشکیل ،SH2شیب زرد(اسید،) تولید گاز و ته اسید. گاز در ته لوله باعث کنده شدن آگار شده است

 

واکنش تست TSI

واکنش های TSI و تفسیر آنها

(a) لوله سمت چپ دارای ته قرمز(قلیایی،) شیب قرمز(قلیایی،) تولید SH2 و بدون تولید گاز . (b) لوله سمت راست بدون تشکیل SH2 و گاز، شیب زرد(اسید،) ته زرد(اسید)

 

نتایج tsi

واکنش های TSI و نتایج آن ها

 (a) لوله سمت چپ کنترل بدون تلقیح می باشد. به رنگ قرمز آن توجه کنید.(b) دومین لوله از چپ دارای شیب زرد (اسید،) عمق زرد(اسید،) تولید گاز در ته لوله، و بدون تولید H2S. این لوله نشانگر تخمیر ضعیف لاکتوز می باشد. (c) لوله سوم از چپ دارای شیب قرمز(قلیا،) عمق قرمز(قلیا،) رنگ سیاه نشان دهنده تولید H2Sو بدون تولید گاز است. (d) لوله سمت راست دارای شیب قرمز (قلیا) ، عمق زرد(اسید،) تولید H2Sو بدون گاز می باشد. این لوله نشانگر عدم تخمیر لاکتوز می باشد.

 

نتایج واکنش TSI

نتایج واکنش TSI

A= اسید ، K= قلیا ، V= متفاوت در بین گونه ها

پروتکل تست TSI

مرحله اول

 1. هر لوله حاوی TSIرا با نام باکتری که قرار است کشت داده شود، نام خودتان و تاریخ علامت گذاری کنید. از یک لوله به عنوان کنترل استفاده کنید.
 2. بصورت استریل ابتدا سطح شیب را کشت داده و سپس سوزن را وارد عمق محیط کنید. درب لوله را بسته ولی آن را محکم نکنید.
 3. به مدت 24-18 ساعت در 35 درجه گرما گذاری کرده تا در شیب و عمق محیط تغییر رنگ ایجاد گردد. سپس حداکثر تا 7 روز گرما گذاری شده و روزانه جهت ایجاد رنگ سیاه در محیط بررسی گردند.

مرحله دوم

 1. تمام لوله ها از نظر ایجاد رنگ در شیب و عمق محیط و ایجاد یا عدم ایجاد رنگ سیاه بررسی گردند.
 2. نتایج در جدولی مشابه جدول زیر یادداشت گردد.

تذکرات لازم برای تست TSI

 1. اگر لوله دریچ دار استفاده می کنید، بعد از کشت دادن درب لوله را محکم نکرده و 1/4 باز نگهدارید تا در صورت تولید گاز زیاد محیط آسیب نبیند.
 2. در صورتیکه رنگ محیط در اثر تولید FeSسیاه گردید، نتیجه رنگ عمق را اسید یادداشت کنید.

واکنش های احتمالی و نتایجی که در تست TSI در مورد باکتری هایی که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته اند:

 • بدون تخمیر کربوهیدرات یا تولید هیدروژن سولفید . مثال: آلکالیژنز فکالیس: بدون تخمیر گلوکز ، لاکتوز و
  سوکروز در نتیجه شیب و عمق محیط قرمز می ماند. بدون تغییر در سستئین در نتیجه رنگ سیاه ایجاد نمی شود.
 • تخمیر فقط گلوکز. مثال: شیگلا فلکسنری: تخمیر گلوکز و کاهش pHدر نتیجه تبدیل رنگ عمق به زرد.
 • عدم تخمیر لاکتوز و سوکروز در نتیجه عدم تغییر رنگ سیب، عدم تغییر سیستوین و در نتیجه عدم ایجاد رنگ سیاه در محیط تخمیر فقط گلوکز با تولید سولفید هیدروژن. مثال سودوموناس آئروژینوزا.
 • تخمیر گلوکز و زرد شدن عمق و عدم تخمیر لاکتوز و سوکروز و قرمز ماندن شیب، تجزیه سیستئین و تولید، H2Sترکیب شدن H2Sتولید شده با سولفات آهن موجود در محیط و تولید سولفید آهن (FeS) و ایجاد رنگ سیاه در محیط.
 • تخمیر لاکتوز ویا سوکروز و گلوکز. مثال : E. coli
 • تخمیر قندها و ایجاد رنگ زرد در شیب و عمق محیط، عدم تغییر سیستئین و در نتیجه عدم ایجاد رنگ سیاه در محیط
 • تخمیر لاکتوز و یا سوکروز و گلوکز با تولید سولفید هیدروژن. مثال پروتئوس ولگاریس: تخمیر قندها و ایجاد رنگ
  زرد در شیب و عمق محیط، تجزیه سیستئین و ایجاد رنگ سیاه در محیط

 

جدول یادداشت نتایج

جدول یادداشت نتایج

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده، همچنین میتوانید درباره تست هیدرولیز نشاسته مطالعه کنید و اگر به این مبحث علاقمند هستید، میتوانید در The Triple Sugar Iron (TSI) Test – Principle, Procedure, Uses and Interpretation (زبان انگلیسی) درباره آنزیم بتاگالاکتوزیداز مطالعه کنید.

برای کارآموزی مولکولی و میکروبی، خرید انواع کیت (پلاسمید، DNA، از ژل) و خدمات آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نویسندگان این محتوا در پویاژن آزما

دکتر مجید مقبلی
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران
هیئت علمی دانشگاه
متخصص در زمینه مهندسی ژنتیک، تولید واکسن های نوترکیب و مخترع بیوفیلترهای صنعتی

فاطمه مقبلی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص در بخش درمان های نوین سرطان و مهندسی ژنتیک

سپیده ایمانی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ملکولی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تخصص در مهندسی ژنتیک، میکروبیولوژی غذایی و کنترل کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه