پویاژن آزما

رشد باكتری ها و اثر فاكتورهای فيزيكی بخش دوم

اثر اکسیژن و pH بر رشد باکتری ها
فهرست مطالب

سه فاكتور مهم فيزيكي موثر بر رشد و بقاي هر سلولی عبارتند از حرارت، pH ونياز به اكسيژن. در مقاله قبل برخی فاکتورها را در قالب یک آزمایش بررسی کردیم. در این مقاله آزمایشگاه همکار غذا و دارو، پویاژن آزما تولید کننده انواع کیت استخراج DNA و محصولات بیوتکنولوژی، تلاش کرده تا شما را با اثر عوامل محيطي فيزيكي بر رشد باكتري ها آشنا کند.

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و کارآموزی مهندسی ژنتیک یعنی انجام دادن تمام تکنیک های میکروبی و مولکولی توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید. 

09101438051
021404436-7

کیت استخراج DNA از باکتری تولیدی پویا ژن آزما از سخت ترین نمونه های باکتری مانند استافیلوکوکوس اورئوس با کیفیت بالا استخراج کرده و نتایج PCR و تعیین سکانس عالی خواهید داشت. با به صرفه ترین قیمت و بیشترین کیفیت.

بررسی اثر pH بر رشد باکتری ها

سوسپانسيون نمكي كشت هاي h 24 نوترينت براث (داراي 0/5 = D O در طول موج 600  ) باكتري هاي Alcaligenes   faecalis ،  E . coli ، و مخمر saccharomyces .

12  محيط Tryptycase Soy broth ، كه pH هر سه عدد از آنها در 3، 5،7 و9 تنظيم شده است . pH توسط هيدروكسيد سديم 1N يا اسيد هيدروكلريد  1N  تنظيم مي شود .

وسال موردنياز

شعله چراغ، سمپلر و نوك سمپلر استريل و وسايل موردنيازدر اسپكتروفوتومتري .

پروتکل بررسی اثر pH بر رشد باکتری ها

  • مشخصات محيط كشتها را از بابت PHمحيط، نام ارگانيسمي كه تلقيح خواهد شد، ومشخصات خود را روي محيط كشت بنويسيد
  • بااستفاده از پيپت استريل، يك سري از لوله هاي با pH هاي 3، 5 ، 7 و 9 را با  E . coliتلقيح كنيد. (با افزودن ml 1/0 كشت نمك دار) سري دوم و سوم لوله ها را به ترتيب با A . faecalis  و ساكارومايسس تلقيح كنيد.
  • A . faecalis و E . coli را بمدت h 48-24 دردماي 37 درجه سانتيگراد ، و ساكارومايسس  را بمدت h 72 –48 در 25 درجه سانتيگراد انكوبه كنيد.

مشاهدات و نتايج رشد باکتری ها

  • بكمك اسپكتروفوتومتر، تراكم نوري تمام محيط هاي كشت را اندازه گيري كرده ومقادير خوانده شده را در يك جدول وارد كنيد.
  • نتايج خودرا ازبابت pH اپتيمم وطيف كلي pH هر ارگانيسم را در اين جدول وارد كنيد.
نمودار رشد باکتری ها در pH های مختلف

این نمودار نشان میدهد چه باکتری هایی در pHهای مختلف اسیدی، بازی و خنثی رشد می کنند.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

نياز به اكسيژن اتمسفري و اثر بر رشد باکتری

اصولاًميكروارگانيسم ها از بابت توانايي در استفاده از اكسيژن آزاد بمنظور تنفس سلولي، تنوع فراواني دارند . اين تنوع در نياز به اكسيژن، منعكس كننده تفاوت در سيستمهاي آنزيمي بيو اكسيداتيو موجود درگونه هاي مختلف است. براين اساس آنها را مي توان دريكي از گروه هاي زير تقسيم بندي كرد :

1- هوازي

اين ميكروب ها براي رشد خود به اكسيژن اتمسفري نياز دارند. سيستم آنزيمي آن ها براي تجزيه اكسيداتيو كامل مولكول هاي با انرژي بالا ( همچون گلوكز)، نيازدارند تا از O2  استفاده كنند.

2- بي هوازي

براي آنكه اين ميكروارگانيسم ها رشد كنند، الزامي است اكسيژن آزادي در محيط موجود نباشد، سيستم آنزيم هاي اكسيداتيو آنها به حضور ملكول هاي ديگري غيراز O2 نياز دارد تا بعنوان گيرنده هيدروژن (الكترون) عمل كند. در اين موجودات، وجود اكسيژن اتمسفري منجر به تشكيل پراكسيد هيدروژن (H2O2 ) خواهد شد كه بسيار سمي است و منجر به مرگ آنها مي شود. اين حالت، نتيجه حساسيت برخي ازآنزيم هاي ضروري آنها به H2O2 وعدم وجود كاتا لاز( كه H2O2 را به آب واكسيژن مي شكند) مي باشد.

3- بي هوازي اختياري

اين موجودات مي توانند در حضور يا عدم حضور اكسيژن آزاد رشد كنند . سيستم هاي آنزيمي آنها در حضور اكسيژن سوبستراهاي با انرژي بالارا بطوركامل مي شكند، ولي درعدم حضور آن، بطور ناقص آنها را تجزيه مي كند.

4- ميكروآئروفيل

اين  ميكروارگانيسم ها به مقادير محدود شده اي از اكسيژن اتمسفري براي رشد خود نياز دارند. اكسيژن در مقادير بيش از مقدار مورد نياز، بنظرمي رسد كه فعاليت آنزيم هاي اكسيداتيورا منع كرده و منجر به مرگ آن ها مي شود.

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

5-   بي هوازيهاي مقاوم به حرارت

اين موجودات مانند انواع بي هوازي اجباري، از O2 بعنوان پذيرنده نهايي الكترون استفاده نمي كنند، اما برخلاف آنها داراي كاتالاز و سوپر اكسيد ديسموتاز هستند . بنابراين حضور اكسيژن ملكولي براي آنها كشنده نمي باشد.

براي تعيين ميزان نياز ميكروارگانيسم ها به اكسيژن، از اندازه گيري مقدار رشد آنها درحين نگهداري در انكوباتور شيكردار استفاده مي شود . اين روش نيازمند تلقيح نمونه بداخل محيط آگاردار ذوب شده، هم زدن لوله هاي آزمايش توسط شيكر براي اطمينان از اينكه ميكروارگانيسم ها در كل محيط آگار توزيع مي شوند، و منجمد شدن سريع محيط براي اطمينان از اينكه سلول ها بطور پخش شده باقي مي مانند.

طي دوره انكوباسيون، ميزان رشد گوياي مقدار نياز ارگانيسم به اكسيژن است. انواع هوازي يك رشد سطحي دارند، حال آنكه رشد بي هوازي به ته لوله آزمايش محدود مي شود . انواع بي هوازي اختياري، بخاطر بي تفاوت بودن آنها نسبت به وجود يا غياب اكسيژن دركل محيط رشد مي كنند. انواع ميكروآئروفيل دريك ناحيه بسيار محدود، در زيرقسمت سطحي رشد ميكنند.

باکتری های مختلف از نظر میزان اکسیژن موردنیاز برای رشد

یک منبع زبان اصلی درباره بررسی میزان اکسیژن باکتری ها برای رشد.

آزمايش برررسی میزان اکسیژن بر رشد باکتری ها

مواد مورد نياز

كشتهاي h 48-24 نوترينت براث E. coli  و  Corynebacterium، كشت هاي h 72-48 سابورود براث (sabouraud  broth ) از ساكارومايسس سرويزيه وكشت 48 ساعته تيوگليكولات براث كلستريديوم.

پنج لوله عميق B.H.I. (B.H.I. Agar  deep tube ) .

وسايل مورد نياز

شعله چراغ ، حمام آب، يخ، دماسنج، وپيپت پاستورهاي استريل.

پرتکل بررسی اثر میزان اکسیژن بر رشد باکتری ها

1- مشخصات خود ونام ميكروارگانيسم مورد نظر را روي لوله حاوي محيط كشت بنويسيد.

2-با جوشاندن محيط هاي كشت درحمام آب (100 درجه سانتيگراد ) ، آنرا مايع كنيد .

3- آگار ذوب شده راتاحد 45 درجه سانتيگراد خنك كنيد. براي كنترل كردن آن از دماسنجي استفاده كنيد كه در حمام آب قرارداده ايد.

  • يك قطره از محيط كشت چهار ميكروارگانيزم ذكر شده به طور جداگانه و بطور استريل، بداخل آگارذوب شده تلقيح كنيد. اين لوله ها را سريعاً بعد از تلقيح در بين دودست خود قرار داده وبين دودست خود بچرخانيد تا ميكروب ها پخش شوند .

مشاهدات ونتايج:

محل رشد هر ميكروارگانيزم در لوله ها را با توجه به تصویر زیر بررسي كرده و نياز به اكسيژن هر كدام را مشخص كنيد.

اکسیژن باکتری

بر اساس محل رشد باکتری ها میتوانیم نوع آنها از نظر میزان اکسیژن موردنیاز را مشخص کرد.

 

برای آموزش های حضوری و کارآموزی میکروبیولوژی و مولکولی یعنی انجام دادن تمام تکنیک ها توسط خودتان میتوانید با ما تماس بگیرید.

09101438051
021404436-7

برای خرید کیت استخراج DNA از انواع نمونه ها و محصولات مولکولی کلیک کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده، همچنین میتوانید درباره نکات کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطالعه کنید و اگر به این مبحث علاقمند هستید میتوانید از این لینک به زبان انگلیسی مطالعه کنید.

همچنین این شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع سیستم تصفیه آب صنعتی بر پایه بیوفیلتر میباشد.

برای کارآموزی مولکولی و میکروبی، خرید انواع کیت (پلاسمید، DNA، از ژل) و خدمات آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نویسندگان این محتوا در پویاژن آزما

دکتر مجید مقبلی
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه تهران
هیئت علمی دانشگاه
متخصص در زمینه مهندسی ژنتیک، تولید واکسن های نوترکیب و مخترع بیوفیلترهای صنعتی

فاطمه مقبلی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تخصص در بخش درمان های نوین سرطان و مهندسی ژنتیک

سپیده ایمانی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ملکولی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تخصص در مهندسی ژنتیک، میکروبیولوژی غذایی و کنترل کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
خانه
فروشگاه